Welcome To Weblog PostMan Iran

به بهشت نمی روم اگر مادرم آنجا نباشد... (حسین پناهی)

این تصاویر مربوط به درختی در پارکی در فلوریدا می باشد … هنرمندان بسیاری روی این درخت کار کردند تا شکل نزدیک به ۴۰۰ حیوان را با کنده کاری و به طور طبیعی روی آن ایجاد کنند…

VN:F [1.9.7_1111]