Welcome To Weblog PostMan Iran

به بهشت نمی روم اگر مادرم آنجا نباشد... (حسین پناهی)

نام روزهای ماه در ایران باستان
ساعت ۱:۱٩ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳۸٩/٧/٥  کلمات کلیدی:

ایرانیان برای هر روز از 30 روز یک ماه، نام ویژه‌ای داشتند. در آنها بنگرید تا ببینید اجداد نیک سرشت ما روزهای خویش را به چه نامهایی می شناختند و آغاز می کردند... باید بگویم روزهای هشتم و پانزدهم و بیست و سوم  بنام دی می باشد که به مفهوم آفریدگار است. برای این که در شمارش روزها این 3 روز از هم باز شناخته شوند آنها را با نام روزهای پشت سرشان می خواندند. پیشکش می کنیم به تمام دوستداران فرهنگ ایران زمین:


 

1ـ اورمزد:ساده شده اهورمزدا

2ـ بهمن:اندیشه نیک

3ـ اردیبهشت: بهترین راستی و پاکی

4ـ شهریور: شهریاری نیرومند

5ـ سپندارمد: فروتنی و مهر پاک

6ـ خورداد: تندرستی

7ـ امرداد: بی مرگی و جاودانگی

8ـ دی بآذر: آفریدگار

9ـ آذر: آتش،فروغ

10ـ آبان: آبها،هنگام آب

11ـ خیر«خور»: آفتاب

12ـ ماه: ماه

13ـ تیر: نام ستاره باران

14ـ گوش«گئوش»: جهان،زندگی هستی

15ـ دی بمهر: آفریدگار

 

16ـ مهر: دوستی،پیمان
17ـ سروش: فرمانبرداری
18ـ رشن: دادگری
19ـ فروردین: فروهر،نیروی پیشرفت
20ـ ورهرام: پیروزی
21ـ رام: رامش،شادمانی
22ـ باد: باد
23ـ دی بدین: آفریدگار
24ـ دین: بینش درونی
25ـ ارد«اشی»: خوشبختی،داریی
26ـ اشتاد: راستی
27ـ آسمان:آسمان
28ـ زامیاد: زمین
29ـ مانتره سپند: گفتار پاک
30ـ انارام: فروغ و روشنایهای بی پایان